Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti TLC Kids, s.r.o., (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytnutí vzdělávání (dále jen „Smlouva“), kdy na jedné straně je společnost TLC Kids,, s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, Brno-město, 639 00 Brno, IČ: 07936575, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111028 jako poskytovatel (dále jen „Poskytovatel“) a na straně druhé je zákazník, který od něj objednává nabízenou službu (dále jen „Zákazník“).

Tyto Obchodní podmínky se použijí na všechny obchodní případy při dodávání služeb společností TLC Kids, s.r.o., pokud se smluvní strany v objednávce, Smlouvě či jiné písemné dohodě dohodnou na jejich aplikaci, příp. jejich užití Zákazník jinak prokazatelně akceptuje. Obchodní podmínky musí být ke Smlouvě, objednávce či její akceptaci přiloženy, nebo s nimi Zákazník musí být jinak seznámen. Odchylná písemná ujednání smluvních stran mají přednost před příslušnými ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

 1. Poskytovatel

TLC Kids, s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, Brno-město, 639 00 Brno,
IČ: 07936575, číslo účtu: 287727118/0300
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111028

 1. Služba

Poskytovatel nabízí službu vzdělávání pro děti formou kurzů (dále také jen „Kurz“, „Služba“ nebo „Vzdělávání“). Nabídka služeb je uvedená na internetové adrese www.tlckids.cz. Poskytovatel je povinen zajistit realizaci nabízené Služby dle závazné a akceptované objednávky Zákazníka. Vzdělávání je rozděleno do několika typů: celodenní dobrodružství v angličtině nebo kurzy angličtiny pro děti. Charakteristika jednotlivých kurzů je specifikována na webových stránkách Poskytovatele.

 1. Zákazník

 Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která si objedná Službu Poskytovatele.

 1. Uzavření smlouvy
  • Těmito Obchodními podmínkami se řídí veškeré právní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování Vzdělávání uvedeného v bodě 3. těchto Obchodníh podmínek.
  • Pro uzavření Smlouvy je nezbytné, aby Zákazník vyplnil objednávkový formulář, který nalezne na webových stránkách tlckids.cz, uvedených u konkrétního Kurzu, pod funkcí „OBJEDNAT“. Tento formulář obsahuje alespoň tyto informace: jméno a příjemní, kontaktní údaje, jméno a příjmení účastníka, rok narození účastníka. Ve formuláři je uvedena cena za kurz, způsob platby (převodem, kartou), fakturační adresa obsahující obec, ulici, PSČ a stát, příp. IČ, DIČ, sídlo osoby. Zákazník musí provést souhlas se zpracováním osobních údajů, a to klikem na pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“.
  • Zákazník provede nákup Kurzu vyplněním objednávkového formuláře, kliknutím na pole „Objednat“ a provedením platby.
 1. Všeobecná ujednání
  • Poskytovatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek Vzdělávání především co do termínu, rozsahu, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky Kurzu jsou zveřejněny na internetové adrese tlckids.cz u každého jednotlivého Kurzu.
  • Zákazník je povinen převzít objednaný Kurz a řádně a včas uhradit jeho cenu.
  • Zákazník je povinen zapsat dítě pouze do Kurzu, který odpovídá věkové kategorii dítěte a případné úrovni znalosti daného jazyka.
 1. Realizace vzdělávání
  • Aktuální nabídka vzdělávacích Kurzů je zveřejněna na webové adrese Poskytovatele tlckids.cz.
  • Pro případ, že Kurz nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Poskytovatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění Kurzu. Zákazník bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit Kurz z důvodu nenaplnění jeho minimální kapacity (minimální počet jsou 3 studenti). Poskytovatel je povinen o tomto faktu informovat Zákazníka nejpozději 3 pracovní dny před zahájením Kurzu. Poskytovatel je povinen nabídnout Zákazníkovi náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný Kurz ve stejné hodnotě nebo převedení kurzovného na úhradu jiného Kurzu nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.
  • Zákazníkem zmeškaný Kurz (omluveně i neomluveně) bez nároku na jakoukoli náhradu propadá.
 1. Kurzovné
  • Cena za příslušný Kurz (dále jen kurzovné) je určena aktuální nabídkou Poskytovatele dle konkrétní specifikace Kurzu zveřejněného na internetové adrese tlckids.cz.
  • U každé nabídky Kurzu je vždy uveden rozsah služeb zahrnutých v ceně Kurzu.
 1. Platební podmínky
  • Před zahájením Kurzu je Zákazník povinen uhradit kurzovné v plné výši, jinak do něj nebude zařazen.
  • Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: převodem na účet nebo platební kartou on-line.
 1. Kvalita Kurzu a lektorské zajištění Kurzu
  • Poskytovatel se zavazuje zajistit pro realizaci Kurzu českého lektora nebo zahraničního lektora dle konkrétní specifikace daného Kurzu.
  • Poskytovatel se zavazuje, že Kurz bude probíhat v určených dnech a časech. Změna rozvrhu je vyhrazena. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrušení hodiny v Kurzu a zajištění náhradní hodiny.
  • Délka vyučovací hodiny bude stanovena v nabídce daného Kurzu.
  • Poskytovatel se zavazuje obstarat pro Vzdělávání takové lektory, které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni Kurz kvalitně vést.
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora v Kurzu.
  • Minimální počet osob v Kurzu jsou 3, neurčí-li Poskytovatel jinak.
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo na přerušení Kurzu z důvodu vyšší moci.
 1. Další ujednání
  • Zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách na jeho straně, které mu zabraňují v řádném navštěvování Kurzu (změna časových možností Zákazníka či dalších okolností, za nichž se do Kurzu přihlásil).
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z Kurzu Zákazníka, jenž porušuje základní zásady občanského soužití či Zákazníka, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat dané Vzdělávání. V případě dodatečného vyloučení nemá Zákazník nárok na vrácení kurzovného v rozsahu nevyužitých vyučovacích jednotek.
 1. Osobní údaje Zákazníka a jejich zpracování Poskytovatelem
  • Zákazník dává odesláním objednávkového formuláře Poskytovateli k dispozici své osobní údaje, viz bod 5.2 těchto Obchodních podmínek, jakož i souhlas s jejich zpracováním. Zákazník odesláním registrační objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.
  • Poskytovatel má právo na zpracování osobních údajů za účelem uzavření a plnění Smlouvy; poskytování těchto osobních údajů je tedy povinné. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření Smlouvy. V případě následného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zaniká uzavřená Smlouva ke dni účinnosti tohoto odvolání; případně nevyužitá část zaplaceného Vzdělávání v tomto případě bez nároku na jakoukoli náhradu propadá.
  • Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií a videozáznamu
  • V případě, že si Zákazník objedná Vzdělávání, podepisuje před zahájením Kurzu tištěný dokument „Souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií a videozáznamu“.
  • Tímto dokumentem uděluje zákonný zástupce účastníka kurzu (dítěte) ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (i) svolení k pořízení podobizen a/nebo fotografií a/nebo zvukových záznamů a/nebo obrazových záznamů a/nebo zvukově obrazových záznamů dítěte nebo projevů jeho osobní povahy (to vše dále jen „Materiál“), dále (ii) svolení k použití Materiálu k výrobě libovolných děl (zejména, nikoli však výlučně, audiovizuálních) a/nebo jiných materiálů určených pro propagaci společností TLC Trainings and Languages, s.r.o. a TLC Kids, s.r.o. a (iii) svolení k použití Materiálu jako součásti těchto děl a/nebo jiných materiálů všemi způsoby bez jakéhokoli omezení.
  • Svolení uvedená v bodech (ii) a (iii) uděluji na dobu určitou v trvání 50 let ode dne pořízení Materiálu.
 1. Ochrana práv duševního vlastnictví
  • Poskytovatel je autorem a výhradním vlastníkem webu, softwaru a samotného Vzdělávání.
  • Zákazník se zavazuje, že zejména nebude:
   1. kopírovat, stahovat a šířit obsah Poskytovatele či jiných Zákazníků bez jejich písemného svolení;
   2. zasahovat jiným Zákazníkům do užívání Služby a jakýmkoli způsobem jim v užívání Služby bránit;
   3. zasahovat do bezpečnosti Vzdělávání.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Písemná smluvní ujednání Poskytovatele se Zákazníkem odchylná od těchto Obchodních podmínek mají přednost před příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek.
  • Pokud tyto Obchodní podmínky ani ujednání mezi smluvními stranami nestanoví jinak, řídí se právními vztahy vzniklé mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).
  • Znění těchto Obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Tyto Obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1.9.2019.

Napište nám

Chcete se o našich kurzech a hodinách dozvědět víc? Nenašli jste potřebnou informaci nebo nás chcete zkrátka poznat? Ozvěte se nám!